BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi:
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý cổ đông.

Công ty Cổ phấn Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông báo cáo quản trị năm 2019 (kèm theo phụ lục).
Trân trọng!

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2019

PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

PHỤ LỤC 2 GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

PHỤ LỤC 3 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *