BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ IV NĂM 2019

Kính gửi:
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý cổ đông.

Công ty Cổ phấn Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông báo cáo tài chính quý tổng hợp IV năm 2019 của Công ty, kèm theo phụ lục 1, phụ lục 2 và công văn giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2019 của Công ty.
Trân trọng!

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ IV NĂM 2019

PHỤ LỤC 1 1

PHỤ LỤC 2 1

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP QU1Y IV NĂM 2019 CỦA CÔNG TY

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *