Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 webmaster  29-04-2016  232 Lượt xem

Kính gởi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Quý cổ đông.
Công ty cổ phần phân bón Miền Nam xin công bố Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 29/4/2016.
Xin mời nhấn vào để xem.
Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm