Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 24 – năm 2017 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam. Xin nhấn vào đây để xemKính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 24 – năm 2017 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam. Xin nhấn vào đây để xem

 webmaster  12-10-2017  230 Lượt xem