NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ 16 – NHIỆM KỲ I HĐQT CTY CP PBMN

 webmaster  14-04-2016  265 Lượt xem

Kính gởi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin gởi đến Quý cổ đông Nghị quyết số: 27/NQ-HĐQT Phiên họp thứ 16 – Nhiệm kỳ I HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công ty số 32/BB-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Phùng Quang Hiệp kể từ ngày 23/12/2014.

Điều 2: Nhất trí thông qua việc bầu ông Vũ Nhất Tâm – Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2014.
Điều 3: Nhất trí với việc bổ nhiệm ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên HĐQT đảm nhận chức danh Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2015 thay cho ông Nguyễn Tấn Đạt.
Điều 4: Nhất trí giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm công bố các thông tin về kết quả việc bầu các chức danh mới trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc đến các đơn vị có liên quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, các cổ đông và website của Công ty.
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T.M Hội đồng quản trị
Chủ tịch
(đã ký)
Vũ Nhất Tâm

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm