Nghị quyết số 07 – Năm 2018 HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  21-03-2018  263 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý cơ quan, Quý cổ đông Nghị quyết số 07 –  năm 2018 HĐQT Công ty CP Phân bón Miền Nam, với các nội dung chính như sau:
1. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
– Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
– Báo cáo của TGD về việc thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
– Báo cáo của BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
– Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán’
– Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
– Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018 và cổ tức năm 2018;
– Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
– Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
– Tờ trình dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
– Tờ trình dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.
HĐQT công ty giao TGĐ hoàn thiện hồ sơ để trình ĐHĐCD thường niên năm 2018 theo đúng quy định.
2. Thông qua việc sát nhập các phòng kinh doanh nhu sau:
– Sát nhập phòng Kinh doanh 3B vào Kinh doanh 3A đổi tên thành phòng Kinh doanh 1. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.
– Sát nhập phòng Kinh doanh 1 vào Kinh doanh 2 đổi tên thành phòng Kinh doanh 2. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.
Trân trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm