CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

 Trịnh Quốc Hùng  10-04-2020  342 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý Cổ đông.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý Cổ đông thông tin về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 2192/ĐKKD-THKT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Trân trọng!

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm