Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Trịnh Quốc Hùng  23-04-2019  301 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý Cổ đông.
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam xin gửi đến Quý cơ quan, Quý Cổ đông tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội được tổ chức vào lúc 7h00 ngày 26/4/2019 tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước – Lô B2, khu B, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chương Trình Đại Hội

2. Giấy đăng Ký Tham Dự Đại Hội

3. Giấy ủy Quyền Tham Dự Đại Hội

4. Quy Chế Tổ Chức Đại Hội

5. Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 đã được Kiểm Toán

6. Báo Cáo Của Hội đồng Quản Trị

7. Báo Cáo Của Ban Điều Hành

8. Báo Cáo Hoạt động Của Ban Kiểm Soát

9. Tờ Trình Lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán Năm 2019

10. Tờ Trình Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Và Dự Kiền Chia Cổ Tức Năm 2019

11. Tờ Trình Báo Cáo Thù Lao HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư Ký Công Ty Năm 2018 Và Dự Kiến Mức Thù Lao Của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư Ký Công Ty Năm 2019

12. Đơn đề Cử

13. Đơn ứng Cử

14. Tờ Trình Phương án Phân Chia Lợi Nhuận Năm 2018 Và Chi Trả Cổ Tức Năm 2018

15. Quy Chế ứng Cử đề Cử

16. Đơn đề Cử Thành Viên Hội đồng Quản Trị

17. Lý Lịch ứng Viên Hội đồng Quản Trị

18.Sơ Yếu Lý Lịch

19. Giới Thiệu Đại Biểu Tham Dự

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm