Thông Báo Mất Sổ Cổ Đông Của Ông Phí Hoàng Thảo

 webmaster  13-04-2016  338 Lượt xem

Căn cứ vào đơn mất của ông Phí Hoàng Thảo ngày 20 tháng 11 năm 2014.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:
– Tên cổ đông: PHÍ HOÀNG THẢO.
– Số CMND: 012067028, cấp ngày 27/09/2012 tại Tp.Hà Nội.
– Mã số cổ đông: SFC00111.
– Số cổ phần sở hữu: 3.168 CP (Ba ngàn một trăm sáu mươi tám cổ phiếu).
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam sẽ cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông PHÍ HOÀNG THẢO.

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm