Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 – đến ngày 30/06/2018 (đã được soát xét)

 webmaster  14-08-2018  225 Lượt xem
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, Quý Cổ Đông;
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gửi Quý Cơ Quan, Quý cổ đông Báo cáo Tài chính quý giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 – đến ngày 30/06/2018 (đã được soát xét)
Xin mời xem thông tin ở phía dưới.
Trân Trọng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm