Báo cáo tài chính năm 2016 – đã kiểm toán

 webmaster  04-04-2017  193 Lượt xem
Kính gởi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, Quý Cổ Đông;
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam kính gởi Quý Cơ Quan, Quý cổ đông Báo cáo Tài chính năm 2016 – đã kiểm toán (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016).
Xin mời xem thông tin ở phía dưới.
Trân Trọng

Nhấn đây để xem Báo cáo Tài chính năm 2016  toàn Công ty (đã kiểm toán)

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm