Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2019

 Trịnh Quốc Hùng  30-07-2019  294 Lượt xem

Kính gửi:
– Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Quý Cổ đông.
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán NHà nước và Quý cổ đông báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2019 kèm theo công văn giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2019.
Trân trọng!

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý II Năm 2019

Công Văn Giải Trình Kết Quả Hoạt động Kinh Doanh Tổng Hợp Quý II Năm 2019

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm