Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán; Quý Cổ Đông

Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam xin công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với công ty TNHHH Hãng kiểm toán AASC vào ngày 09/07/2018 như sau:

– Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018.
– Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Trân trọng

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *