Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Kính gửi:
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý cổ đông.
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Trân trọng!

Thông Báo Ngày đăng Ký Cuối Cùng để Thực Hiện Quyền Tham Dự Đại Hội đồng Cổ đông Năm 2020

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *