Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

Kính gửi:
– Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dich Chứng khoán Tp.HCM
– Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền như sau:
– Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2018.
– Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.
– Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu 8%/CP (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng).
– Ngày thanh toán: 31/12/2018.

Trân trọng.

SFG 2018 11 21 TB ChotDS Tracotuc So464

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *