Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

Kính gửi: – Ủy Ban chứng khoán Nhà nước – Sở Giao dich Chứng khoán Tp.HCM – Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền như sau: – Ngày đăng[…..]