Nghị quyết: Phiên họp thứ 2 – nhiệm kỳ II HĐQT Cty CP Phân bón Miền Nam

 webmaster  14-04-2016  248 Lượt xem
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM

Số: 4/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 – Nhiệm kỳ II HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

 
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/5/2015;
– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 3/BB-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1.      Giao các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2015 như sau:

Stt

Nhà máy

Sản phẩm

Đvt

Kế hoạch Qúy III năm 2015

Sản xuất

Tiêu thụ

Doanh thu

(triệu đồng)

Lợi nhuận

(triệu đồng)

1 NM HIỆP PHƯỚC NPK

Tấn

45.000

50.000

398.000

17.000

Phân bón lá

Tấn

52

40

2 NM CỬU LONG NPK

Tấn

12.500

12.900

108.000

6.000

3 NM LONG THÀNH Lân

Tấn

38.000

35.000

110.000

7.000

Axit

Tấn

12.200

6.000

NPK

Tấn

9.000

6.000

4 BAO BÌ Bao

1.000 cái

4.100

4.100

10.250

Tổng cộng

626.250

30.000

2.      Các báo cáo hàng tháng, hàng quý và kết quả thực hiện SXKD của Công ty phải tách biệt các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận của từng đơn vị. Báo cáo kết quả SXKD hàng tháng yêu cầu phải gửi cho các thành viên HĐQT và trưởng BKS trước ngày 12 của tháng sau.
3.      Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Thị trường tiến hành phân tích lại hiệu quả của kế hoạch Marketing, tiến hành tổ chức Hội nghị chuyên đề để thống nhất kế hoạch phát triển thị trường, báo cáo kết quả cho HĐQT trước ngày 30/7/2015.
4.      Nhất trí với phương án dừng dây chuyền A1 tại Nhà máy Super Phốt phát Long Thành tại báo cáo số 176/PBMN-KTh ngày 06/7/2015 của Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 31/7/2015 và giao Tổng giám đốc có kế hoạch nhập lượng hàng Axit để bù vào số lượng thiếu. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Kỹ thuật làm thủ tục bổ sung dự án đầu tư xây dựng dây chuyền mới thay thế trong năm 2015; Lên kế hoạch tìm đơn vị tư vấn để chuẩn bị triển khai các công việc đầu tư dự án xây dựng dây chuyền mới trong năm 2015 tại Nhà máy Super Phốt phát Long Thành.
5.   Nhất trí với kế hoạch ĐTXD 6 tháng cuối năm 2015 và đề nghị Tổng giám đốc thực hiện mọi thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Tập đoàn HCVN.
6.   Giao Tổng giám đốc Công ty: Xem xét cập nhật bổ sung những nội dung cần bổ sung sửa đổi của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2015; bổ sung và rà soát các Quy chế, đặc biệt là quy chế tài chính, quy chế tiêu thụ sản phẩm, quy chế mua bán NVL, quy chế quản lý ĐTXD và quy chế hoạt động của HĐQT trình HĐQT phê duyệt trong quý IV/2015; kiểm tra, rà soát và lập phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và định biên của khối phòng ban trong Công ty, trình HĐQT xem xét trước quý IV/ 2015.
7.   Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
 

Nơi nhận:
– Như Điều 7;
– BKS Công ty;
– Lưu: VT, HĐQT.
 
 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lâm Thái Dương

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm