Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2022

 Trịnh Quốc Hùng  07-04-2022  110 Lượt xem

20220407 SFG CBTT Tai Lieu Hop Dai Hoi Dong Co Dong Nam 2022

– Cập nhật ngày 19/04/2022: Bổ sung các tài liệu sau:

    • Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
    • Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
    • Tờ trình thông qua Về việc thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2022.

20220420 SFG CBTT Tai Lieu Bo Sung Hop Dai Hoi Dong Co Dong Nam 2022

– Cập nhật ngày 19/04/2022: Bổ sung tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

20220425 SFG CBTT To Trinh Ve Viec Bau Bo Sung Thanh Vien HDQT

20220407 SFG Du Thao NQ DHCD 2022

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm