Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 webmaster  05-04-2018  253 Lượt xem
Kính gởi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM; Quý Cổ đông.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin gởi đến Quý cơ quan; Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 25/4/2018 tại: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước – Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM, gồm các tài liệu sau:
* Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
1. Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018;
2. Giấy đăng ký tham dự đại hội;
3. Giấy ủy quyền tham dự đại hội;
4. Danh sách đại biểu tham dự đại hội;
5. Quy chế tổ chức đại hội;  – Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
6. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, SXKD năm 2017 và mục tiêu phương hướng năm 2018;
7. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SX-KD năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2018;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
9. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
10. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2017;
11. Tờ trình kế hoạch SX – KD và cổ tức năm 2018; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông;
12. Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018;
13. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
14. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
15. Tờ trình của HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
14. Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty;
15. Dự thảo Quy chế quản trị nội bô Công ty;
16. Nghị quyết HĐQT số 10;
17. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị;
18. Đơn đề cử thành viên HĐQT;
19. Đơn ứng cử Thành viên HĐQT;
20. Sơ yếu lý lịch dành cho thành viên được đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT;
21. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2018;

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm