Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

 thien  21-11-2018  315 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dich Chứng khoán Tp.HCM
– Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền như sau:
– Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2018.
– Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.
– Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu 8%/CP (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng).
– Ngày thanh toán: 31/12/2018.
Trân trọng.

SFG 2018 11 21 TB ChotDS Tracotuc So464

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm