Báo cáo tài chính giữa niên độ tổng hợp (đã soát xét)

 Trịnh Quốc Hùng  30-08-2019  274 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý cổ đông.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông báo cáo tài chính giữa niên độ tổng hợp (đã soát xét) và giải trình kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2019 của Công ty sau soát xét.
Trân trọng!

Báo Cáo Giữa Niên độ Tổng Hợp (đã Soát Xét)

Giải Trình Kết Quả Hoạt động Kinh Doanh Tổng Hợp 6 Tháng Năm 2019 (sau Soát Xét) (2)

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm