Báo cáo tài chính quý II nam 2019 – bộ phận văn phòng

 Trịnh Quốc Hùng  30-07-2019  486 Lượt xem

Kính gửi:
– Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Quý Cổ đông.
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán NHà nước và Quý cổ đông báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2019 (bộ phận văn phòng.
Trân trọng!

Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2019 Bộ Phận Văn Phòng

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm