BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019 CỦA BỘ PHẬN VĂN PHÒNG CÔNG TY

 Trịnh Quốc Hùng  22-01-2020  309 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý cổ đông.
Công ty Cổ phấn Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông báo cáo tài chính quý IV năm 2019 của bộ phận Văn phòng, kèm theo phụ lục 1, phụ lục 2 và công văn giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2019 của bộ phận Văn phòng Công ty.
Trân trọng!

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019 CỦA BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2019 BỘ PHẬN VĂN PHÒNG CÔNG TY

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm