BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ III NĂM 2019

 Trịnh Quốc Hùng  25-10-2019  302 Lượt xem

Kính gửi:
– Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quý cổ đông.
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2019 và giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2019.
Trân trọng!

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ III NĂM 2019

Công Văn Giải Trình Kết Quả Hoạt động Kinh Doanh Tổng Hợp Quý III Năm 2019

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm