ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

 Phân bón Miền Nam - SFJC  30-12-2021  87 Lượt xem

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trịnh Quốc Hùng, sinh năm 1974, Giám đốc Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam với số phiếu tán thành 33 đại diện cho 31.539.995 phiếu bầu và ông Ngô Ngọc Quang, sinh năm 1979, Thành viên Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với số phiếu tán thành 13 đại diện cho 31.456.165 đã được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh khác tại buổi họp:

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm