Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

 webmaster  20-04-2017  201 Lượt xem
Kính gởi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Quý cổ đông.
Công ty cổ phần phân bón Miền Nam xin công bố Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 21/4/2017.

Bình luận

bài viết cùng chủ đề

Xem thêm